مقاطع (پروفیل های) کناف از ورق های فولادی که به وسیله یک لایه روی (Zinc) پوشش شده اند تولید میشوند. این مقاطع همگی به روش نورد سرد (cold roll forming) فرم داده میشوند.

همچنین این مقاطع برای عمل کرد باربری مناسب نمیباشند اگر از این مقاطع در مناطقی با درصد رطوبت نسبی بالا استفاده شود تمامی نقاط برش خورده در این شرایط میبایست بر پایه ی روی (Zinc) ترمیم و محافظت شود.

سازه C(استاد):سازه استاد, جزء عمودی ساختار قاب فولادی را در دیوارهای خشک تشکیل میدهد این سازه ها بصورت قائم و در فواصل 40.30.60سانتیمتری  از یکدیگر نصب شده و بعنوان زیرسازی برای نصب پنلها عمل مینمایند مقطع این پروفیلها C شکل بوده و در اندازه های 70.50.75.100 میلیمتر(عمق جان) و در دونوع بر اساس استانداردهای DIN و NF تولید و عرضه میشود.

سازه U(رانر):سازه رانر,جز افقی ساختار قاب فولادی را در دریوارهای خشک تشکیل میدهد. این سازه در کف و سقف اجرا شده و بعنوان هادی استادها عمل مینماید. بعلاوه از این سازه در بخش های افقی بازشوها نیز استفاده میشود. مقطع این پروفیل U شکل بوده و در اندازه های متناظر با انواع استاد 50,70,75,100میلیمتر و در دونوع براساس استادردهای DINوNF تولید و عرضه میشود.

سازه تراز:این سازه در فصل مشترک دیوار و سقف, به دیوار متصل شده و تراز سقف را مشخص میکند . همچنین این سازه میتواند نقش باربری داشته باشد و بعنوان تکیه گاه درحاشیه سقف عمل نماید ویا بعنوان یک عضو الزامی درساختارهای دارای عایق بندی صوتی و یا دارای کد حریق نیز بکارگرفته شود. علاوه برکاربردهای مذکور از این سازه جهت زیرسازی در محل شکست های سقف نیز استفاده میشود. سازه تراز در دونوع با نام های UD28 (با مقطع ناودانی) و L25 (با مقطع نبشی) تولید و عرضه میشود. و دردونوع با نام های CD60 و F47 تولید و عرضه میشود. در محل هایی که دستیابی به کد حریق مدنظر است از سازه CD60 استفاده میشود.