نصب صفحات به زیر سازی و نصب بار بر روی ساختار دیوار ها و سقف های کاذب با اتخاب عامل ساختار مناسب با توجه به نوع ساختارها از نظر زیرسازی و تعداد لایه های پوششی به سادگی امکان پذیر میباشد بارهای متعارف بطور مستقیم و در هر نقطه ای به صفحات روکشدار گچی قابل انتقال میباشند,برای نصب بارهای سنگین باید یش بینی های مربوط به سازه های پشتیبان و انتقال آنها به استادهای مجاور صورت پذیرند. پارهای غیر متعارف میبایست توسط سازه ای مستقل از ساختارهای کناف به سازه اصلی ساختمان وارد شوند.