تهیه و اجرای سقف ساده و شبکه پروژه مسکونی قم آباد شیراز

تهیه و اجرای سقف ساده و دکوراتیو آپارتمان 7 واحدی شهید آقایی شیراز

تهیه و اجرای سقف ساده و دکوراتیو در پروژه مسکونی فرهنگشهر شیراز

سقف پارکینگهای پروژه 626واحدی فضیلت شیراز

تهیه و اجرای سقف دکوراتیو پروژه مسکونی 24 واحدی ابیوردی شیراز

تهیه و اجرای سقف ساده و دکوراتیو درپروژه 16 واحدی معلم شیراز