تهیه و اجرای سقف ساده مرکزچشم پزشکی بیناگستر شیراز

تهیه و اجرای سقف ساده دکوراتیو و دیار Aquapanel بیمارستان خلیلی شیراز

تهیه و اجرای سقف مشبک معدنی amf در بیمارستان سوانح و سوختگی شیراز

تهیه و اجرای سقف و دیوار سلف پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی

تهیه و اجرای سقف ساده و شبکه فاز 2 بیمارستان دنا شیراز

تهیه و اجرای سقف ساده باکس و آکواپانل بیمارستان قائم بوشهر