تهیه و اجرای سقف ساده شبکه و باکس در بیمارستان سلمان فارسی کازرون

تهیه و اجرای دیوار پارتیشن در دانشگاه باهنر شیراز

تهیه و اجری سقف شبکه و دیوار جداکننده دانشگاه خلیج فارس بوشهر